REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 DEFINICJE

1. Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie;
2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-17:00;
3. Dni wolne – dni niebędące Dniami roboczymi;
4. Formularz rejestracyjny – dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny pozwalający Usługobiorcy, poprzez jego skuteczne wypełnienie, na założenie Profilu organizacji w Serwisie oraz korzystanie z Usług;
5. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
6. Okres karencji – okres, w którym występuje możliwość przywrócenia korzystania z Usługi z zachowaniem konfiguracji oraz danych wprowadzonych przez Usługobiorcę;
7. Okres testowy – z zasady jednorazowo, chyba, że w Serwisie wskazano inaczej, przysługujący Usługobiorcy, wskazany w Serwisie okres, w którym korzystanie z Usług jest darmowe, dający Usługobiorcy możliwość zapoznania się ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami bez konieczności zawierania odpłatnej umowy;
8. Okres rozliczeniowy – okres za jaki następuje rozliczenie za korzystanie z Usług rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy, a kończący się z upływem dnia w kolejnym miesiącu, który datą odpowiada początkowemu dniowi zawarcia umowy, a gdy takiego dnia nie będzie w kolejnych miesiącach – w ostatnim dniu takiego miesiąca. W takim przypadku kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca. Okres rozliczeniowy ulega skróceniu w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.
9. Pakiet – właściwy pakiet oferowany przez Usługodawcę Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług uzależniony od miesięcznej liczby zamówień oraz od liczby aktywnych ofert lub towarów, w zależności od tego, która liczba jest większa.
10. Profil Organizacji (Profil) – przydzielona danemu Usługobiorcy z związku ze świadczeniem Usługi przestrzeń w zasobach teleinformatycznych Usługodawcy, oznaczona indywidualnym pre-fixem Usługobiorcy, za pośrednictwem której Usługobiorca ma dostęp do Systemu i może dokonywać określonych działań w ramach korzystania z Usługi;
11. Regulamin – niniejszy regulamin;
12. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem salebasis.eu oraz app.salebasis.eu w ramach którego funkcjonuje System;
13. System – oprogramowanie dostępne w modelu SaaS (Software as a Service) dostarczane Usługobiorcy przez Usługodawcę na podstawie niniejszej umowy przeznaczone do obsługi prowadzonej przez Usługobiorcę sprzedaży internetowej za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży, wyszczególnionych w Serwisie;
14. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana poprzez Serwis między Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie niniejszego Regulaminu, a także w oparciu o Cennik oraz ofertę zawartą w Serwisie (w tym m.in. informacje o Pakietach) posiadająca dla Usługobiorcy zawodowy charakter;
15. Usługi – w zależności od sposobu korzystania z usług odpłatnie lub nieodpłatnie świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługi za pośrednictwem Serwisu i na podstawie niniejszego regulaminu polegające przede
wszystkim na zapewnieniu Usługobiorcy dostępu do Systemu, a także jego prawidłowego funkcjonowania na zasadach określonych w Regulaminie; 
16. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową nie będący Konsumentem;
17. Usługodawca – SaleBasis – Gabor Grzybek Handel i Usługi z siedzibą: ul. Sosnowa 10/118, 32-310 Klucze, NIP: 6372214433, REGON: 389680743, e-mail: info@salebasis.eu;

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.
2. Wykupienie usługi oferowanej przez SaleBasis oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca rejestrując się na salebasis.eu oraz app.salebasis.eu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od SaleBasis wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Usługobiorcy, jego usług, rachunków lub firmy SaleBasis.
4. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach
podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich klientów drogą
mailową.

§ 3 REJESTRACJA I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Rejestracja w systemie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Usługobiorca zobowiązany jest podać indywidualny pre-fix organizacji, a także pierwszą nazwę użytkownika (będącego pierwszym administratorem) oraz
hasło.
2. Do uruchomienia i prawidłowego działania systemu niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.
3. Rejestracja w systemie jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Usługobiorcę oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. W celu skorzystania z Usług Usługobiorca powinien zarejestrować się w Serwisie tj. założyć w Serwisie Profil Organizacji, podając właściwe, określone w Formularzu rejestracyjnym, dane (w tym dane dostępowe do Serwisu), a także zaakceptować niniejszy regulamin.
5. W momencie wysłania do Usługodawcy przez Usługobiorcę Formularza rejestracyjnego, poprzez aktywację odpowiedniego przycisku podczas składania zamówienia przez Usługobiorcę, następuje zawarcie Umowy między Usługodawcą a
Usługobiorcą, a Usługobiorca uzyskuje możliwość korzystania z Usług w ramach Okresu testowego.
6. Usługobiorca ma możliwość zawarcia kolejnej, już odpłatnej, Umowy po zakończeniu Okresu testowego lub podczas jego trwania. Zawarcie takiej Umowy następuje przez konwertowanie przez Usługobiorcę usługi bezpłatnej na wersję płatną przy wykorzystaniu przeznaczonej do tego funkcji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie. 
7. O zakończeniu trwania Okresu testowego i możliwości zawarcia odpłatnej Umowy Usługobiorca zostanie także poinformowany poprzez odpowiedni komunikat w panelu przypisanym do Profilu Usługobiorcy w Systemie.
8. Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą towarów, a Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, a zwłaszcza polegającej na sprzedaży usług, z których Usługobiorca korzysta na podstawie Umowy. 
9. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu, Systemu bądź Usług z wszelkich rozwiązań automatyzujących korzystanie z Serwisu, Systemu bądź Usług (skrypty, boty, roboty itp.) z wyłączeniem rozwiązań wykorzystujących oficjalne API developer.salebasis.eu.

§ 4 ZASADY I ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności dostępnymi na stronie salebasis.eu. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a także dostarczanie treści bezprawnych. 
2. Korzystanie przez Użytkownika z systemu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne.
3. Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
4. Usługobiorca korzysta z systemu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. 
5. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z systemu, w szczególności w sytuacji braku akceptacji na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Systemu przez Usługodawcę.
6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszenia w/w obowiązków przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Systemu poprzez blokadę Profilu Usługobiorcy i rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z § 6.3.
7. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzecich poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach. 
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:
   1. na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste. 
   2. Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam. 
   3. Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet. 
   4. Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie. 
   5. Usługobiorca uruchamia programy transmitujące w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz. 
   6. Usługobiorca nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).
9. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu organizacji. 10. Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie uzyskane od Usługobiorcy. 
11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. 
12. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem systemu.
2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do systemu oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji systemu i ich bezbłędnego działania.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Usługobiorcę w związku:
   1. Funkcjonowaniem Systemu, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Systemu bądź ich błędnym działaniem.
   2. Naruszeniem przez Usługobiorcę praw osób trzecich.
   3. Funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Usługodawcy lub nie są przez niego obsługiwane.
   4. Usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Usługodawcy lub nie są przez niego obsługiwane.
4. Usługodawca ma prawo zablokować konto Usługobiorcy, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Usługobiorca korzysta z Aplikacji sprzecznie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu. 
5. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić działanie Systemu, celem przeprowadzenia konserwacji technicznej Systemu, dokonania zmian w działaniu Systemu, bądź zapobieżeniu ewentualnym szkodom lub ze względu na sytuację spowodowane nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp.). 
6. W przypadku planowanej przerwy w działaniu Systemu, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały i treści, które zostały umieszczone na koncie Usługobiorcy. 
8. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Usługobiorcę, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych Usługobiorcy. 
9. Usługodawca zobowiązuje się w przeciągu 14 dni rozpatrzyć reklamację złożoną przez Usługobiorcę. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje, będą wymagać uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy, celem ich uzupełnienia. 
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Systemu w tym również Cennika usług, o czym powiadomi Użytkownika 14 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem odpowiedniej sekcji w Systemie lub na adres e-mail podany podczas rejestracji Usługobiorcy.

§ 6 OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowy o świadczenie odpłatnych Usług zawierane są na czas nieokreślony.
2. Usługobiorca może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę przy zachowaniu
7 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Swoje ewentualne wypowiedzenie skieruje na adres e-mail Usługodawcy.
3. Prawo do rozwiązania umowy bez zachowania wskazanego w Regulaminie okresu wypowiedzenia przysługuje Usługodawcy w przypadku:
   a. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych w związku z Umową;
   b. podejrzenia lub stwierdzenia faktu, że Usługobiorca korzysta z Systemu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa;
   c. podejrzenia, że Usługobiorca korzysta z Systemu w sposób naruszający prawa osób trzecich.

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym w Serwisie, która kończy okres rozliczeniowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.
3. Umowa ulega rozwiązaniu na podstawie § 6.3.

§ 8 PŁATNOŚCI


1. Szczegółowe informacje dotyczące płatności, a także bezpłatnego Okresu testowego, za korzystanie z Systemu, znajdują się w Cenniku dostępnym w Serwisie.
2. Po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego, w którym Usługobiorca korzystał z Usług i wystąpił po jego stronie obowiązek zapłaty Usługodawca wystawi i przekaże Usługobiorcy fakturę.
3. W przypadku gdy Usługobiorca wypowie Umowę w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego Usługodawca wystawi i przekaże Usługobiorcy fakturę wyłącznie za okres, w którym Usługobiorca korzystał z Usług i wystąpił obowiązek zapłaty.
4. Fakturę uznaje się za opłaconą w momencie wpływu całej kwoty na niej wskazanej na rachunek bankowy Usługodawcy.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną poprzez możliwość pobrania przez Usługobiorcę faktury w sekcji związanej z płatnościami w Systemie.
6. W Systemie możliwe jest dokonywanie płatności za pomocą karty płatniczej oraz płatności online. Płatności przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24 lub innego wybranego przez Usługobiorcę operatora płatności dostępnego w Systemie. Nie jest możliwe dokonywanie płatności w Systemie z wykorzystaniem tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto Usługodawcy.

§ 9 REKLAMACJE


1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Systemu, Usługobiorca może złożyć reklamację.
2. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: info@salebasis.eu.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, należy wskazać łącznie:
   a. Identyfikator Organizacji, login lub adres e-mail Usługobiorcy przypisany do niego w Systemie.
   b. Przedmiot reklamacji tj. zastrzeżenia dotyczące Systemu.
   c. Proponowany przez Usługobiorcę sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
   d. Moment wystąpienia przesłanki reklamacyjnej.
   e. Moment uzyskania informacji o przesłance reklamacyjnej, o której mowa w literze d).
2. Termin na zgłoszenia reklamacji upływa: 
   a. po 20 dniach od dnia, o którym mowa w ust. 3 lit. e). 
   b. po 60 dniach od dnia, o którym mowa w ust. 3 lit. d). 
2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia właściwego zgłoszenia reklamacyjnego. 
3. Rozstrzygnięcie reklamacyjne Usługodawca przekaże Usługobiorcy na adres e-mail przypisany do Profilu Usługobiorcy lub za pośrednictwem Systemu.

§ 10 ZASTRZEŻENIA


1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Usługobiorcy umyślnie. Wszelka inna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy (w tym za utracone korzyści) zostaje wyłączona.
2. Usługobiorca jako administrator danych osobowych wprowadzanych przez siebie do Systemu, za wyjątkiem danych w stosunku do których administratorem jest Usługodawca, odpowiada za wykonywanie i przechowywanie kopii zapasowych tych danych, a także innych wprowadzanych przez siebie treści.
3. Usługodawca zastrzega sobie, że mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w dostępie do Systemu, spowodowane modyfikacją, naprawą, modernizacją, rozbudową lub konserwacją systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy mającego znaczenie dla funkcjonowania Systemu.
4. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp
Usługobiorcy do Systemu.
5. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy, adresu strony internetowej oraz logotypu Usługobiorcy na swoich stronach internetowych oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Usługobiorca korzysta lub korzystał z Systemu, chyba że Usługobiorca sprzeciwi się temu. 
6. W celu rozwoju i ulepszania jakości Systemu, Usługodawca może wykorzystywać dane związane z obsługą zamówień przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu Systemu (np. dotyczące liczby produktów, transakcji oraz klientów), za wyjątkiem danych osobowych klientów Usługobiorcy, do dokonywania analiz. 
7. Usługodawca może publikować wyniki analiz, o których mowa w ustępie 6, ale wyłącznie w formie zbiorczych podsumowań dotyczących Usługobiorców w sposób uniemożliwiający odbiorcom tych analiz przypisanie danych do poszczególnych Usługobiorców.

§ 11 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych podczas korzystania
z Systemu, jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
3. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o proponowanych zmianach nie później niż w terminie 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Profilu Organizacji.
5. Brak sprzeciwu Usługobiorcy wobec proponowanych zmian i dalsze korzystanie z Usług, pomimo poinformowania Usługobiorcy przez Usługodawcę o zmianach Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.
6. Do czasu wejścia w życie zmian Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania dotychczasowego regulaminu.
7. W przypadku gdy Usługobiorca nie wypowie umowy jednak sprzeciwi się zmianom – Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie.
8. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
10. Usługobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.